10_25570428วันที่ 25 เมษายน 2557 นายสมพร ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ร่วมในพิธีเปิดการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 4 ภูมิภาค (ภาคใต้) หลักสูตรวิชาบุกเบิก รุ่นที่ 12/2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือในภาคใต้มีความรู้วิชาบุกเบิกเป็นมาตรฐานเดียวกัน และเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือในภาคใต้มีทักษะ วิธีดำเนินการวิชาบุกเบิกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้นายสมเกียรติ สังข์ขาวสุทธิลักษณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ในฐานะรองผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดภูเก็ต ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด การฝึกอบรมครั้งนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ได้รับความไว้วางใจจาก สพฐ. ให้เป็นผู้จัดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือในภาคใต้ มีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมทั้งสิ้น จำนวน 80 คน คณะวิทยากร จำนวน 32 คน จัดอบรมในระหว่างวันที่ 25-29 เมษายน 2557 ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดภูเก็ต และสำนักงานศึกษาธิการภาค 10