10_25570520วันที่ 18 พฤษภาคม 2557 นายสมพร ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 เป็นประธานในพิธีฉลองพัดเปรียญโท 6 ประโยค และฉลองพัดสำนักปฎิบัติธรรมดีเด่น ประจำปี 2556 ของวัดเทพวนาราม (วัดม่าหนิก) ณ ศาลาการเปรียญ วัดเทพวนาราม (วัดม่าหนิก) อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต