10_25570519วันที่ 19 พฤษภาคม 2557 นายสมพร ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 เป็นประธานการประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายฝั่งทะเลและเกาะแก่ง โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ซึ่งมีการประชุมฯในระหว่างวันที่ 19 - 22 พฤษภาคม 2557 ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต