10_25570526วันที่ 26 พฤษภาคม 2557  นายสมพร ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฝึกอบรมภาษาอาเซียนขั้นพื้นฐานสำหรับปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยภาษาอาเซียนที่ใช้ฝึกปฏิบัติและเสริมทักษะในครั้งนี้คือ ภาษาจีน โดยมีครูผู้สอนจากสถาบันขงจื้อภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อให้บุคลากร ศธภ.10 เข้ารับการฝึกปฏิบัติและเสริมทักษะการสื่อสาร เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ระหว่างวันที่ 26-28 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สำนักงานศึกษาธิการภาค 10

ศุภภกิตติ์ ยอดพิจิตร ภาพ/รายงาน