10_25570528วันที่ 28 พฤษภาคม 2557  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ(นายกมล ศิริบรรณ) มอบหมายนายสมพร ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 พร้อมด้วยนายศุภกิตติ์ ยอดพิจิตร นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ร่วมตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้2 เพื่อรับทราบสภาพปัญหาในการเตรียมการสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ โดยมีนายเสนอ จันทรา อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นหัวหน้าคณะกรรมการฯ และคณะ มีนายประดิษฐ์ ระสิตานนท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็น กรรมการและเลขานุการ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

ศุภภกิตติ์ ยอดพิจิตร ภาพ/รายงาน