10_25570606วันที่ 6 มิถุนายน 2557 นายสมพร ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 เป็นประธานการประชุมเครือข่ายการตรวจ ติดตาม เฝ้าระวัง และส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษา ของศูนย์เสมารักษ์ประจำสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 สำหรับในการประชุมครั้งนี้ นายเจน แผลงเดชา นักวิชาการศึกษาชำนาญพิเศษ ปฎิบัติหน้าที่ หัวหน้าศูนย์เสมารักษ์ประจำสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ได้ชี้แจงทำความเข้าในบทบาทหน้าที่และประสานแผนการตรวจฯ กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัยธยมศึกษา สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด สำนักงานเทศบาล ศูนย์เสมารักษ์ประจำจังหวัดภูเก็ต และสถานศึกษา ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 10