10_25570608วันอาทิตย์ที่ 8 มิถุนายน 2557 ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ(นายกมล ศิริบรรณ) มอบหมายให้นายสมพร ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 เป็นผู้แทน พร้อมด้วยนายศุภกิตติ์ ยอดพิจิตร นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ตรวจเยี่ยมสนามสอบคัดเลือกผู้รับทุนโครงการ 1อำเภอ 1ทุน รุ่นที่ 4 รอบที่ 3 ในเขตตรวจราชการที่ 7 (ระนอง พังงา กระบี่ ตรัง และภูเก็ต) มีผู้มีสิทธิ์เข้าสอบทุนทั้ง 2 ประเภทรวมทั้งสิ้น 187 คน แยกเป็นพื้นที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 (ตรัง กระบี่) มีผู้มีสิทธิ์เข้าสอบรวมทั้งสิ้น 132 คน และพื้นที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 (ระนอง พังงา และภูเก็ต)มีผู้มีสิทธิ์เข้าสอบรวมทั้งสิ้น 55 คน

โดยสนามสอบจังหวัดระนองและพังงา มีผู้ขาดสอบ จำนวนจังหวัดละ 5 คน และสนามสอบจังหวัดภูเก็ต มีผู้ขาดสอบ จำนวน 2 คน และเบื้องต้นไม่พบปัญหาอุปสรรคในการสอบแต่อย่างใด

 

ศุภกิตติ์ ยอดพิจิตร ภาพ/รายงาน