พันธกิจ สำนักงานศึกษาธิการภาค 7

1. จัดทำและพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา

2. กำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ

3. พัฒนาระบบและส่งเสริมการใช้ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา

4. วิเคราะห์ วิจัยเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

5. สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

6. พัฒนาระบบการทำงานด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน


 

 

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 09 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 10:58 น.)