ระหว่างวันที่ 12 - 13 มิถุนายน 2557 นายสมพร ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมการ Upload website ด้วยโปรแกรม joomla ตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน ICT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ให้แก่บุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 มีความรู้ในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของแต่ละกลุ่มงาน
ณ ห้องประชุมรวมใจ สำนักงานศึกษาธิการภาค 10
di_570613ระหว่างวันที่ 12 - 13 มิถุนายน 2557 นายสมพร ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมการ Upload website ด้วยโปรแกรม joomla ตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน ICT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ให้แก่บุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 มีความรู้ในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของแต่ละกลุ่มงานณ ห้องประชุมรวมใจ สำนักงานศึกษาธิการภาค 10