ในระหว่างวันที่ 16 - 20 มิถุนายน 2557 นางสาวกมลรัตน์ นครจิตต์ นักวิชาการศึกษา ระดับปฎิบัติการ

 

ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวางแผนยุทธศาสตร์ เพื่อให้บุคลากรมีความรู้
ความเข้าใจ และทักษะในเรื่องการวางแผนยุทธศาสตร์อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
ณ โรงแรมริเวอร์วิว เพลส จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
bo_2557_24_ในระหว่างวันที่ 16 - 20 มิถุนายน 2557 นางสาวกมลรัตน์ นครจิตต์      นักวิชาการศึกษา ระดับปฎิบัติการ ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวางแผนยุทธศาสตร์ เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ และทักษะในเรื่องการวางแผนยุทธศาสตร์อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ณ โรงแรมริเวอร์วิว เพลส จังหวัดพระนครศรีอยุธยา