10_25570624วันที่ 23 มิถุนายน 2557 นายสมพร ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 และบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ให้การต้อนรับ นายเชิดศักดิ์ ศรีศักดิ์วิชัย ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นางสาวอัจฉรา รัตนบุญสิน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ และนายต่อศักดิ์ สวัสดิ์เสริมศรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับสำนัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 และการนิเทศให้คำปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สำนักงานศึกษาธิการภาค 10