10_25570625_1ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายกมล ศิริบรรณ) พร้อมคณะ ประกอบด้วยนายสมพร ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๐ นายโกเมศ กลั่นสมจิตต์ ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๐ นางปิยศิริ วรธนาวงศ์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นางตวงเพชร์ คงแก้ว นักวิชาการศึกษาชำนาญการ และนายศุภกิตติ์ ยอดพิจิตร นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กลุ่มติดตามและประเมินผลสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๐ ปฏิบัติการตรวจราชการตามนโยบายรัฐบาลและนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ งวดที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ในเขตตรวจราชการที่ ๗ เพื่อ ตรวจ ติดตาม การดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา อำเภอท้ายเหมือง วิทยาลัยชุมชนพังงา อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โรงเรียนกาญจนวัฒน์วิทยา อำเภอเมือง และโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โอกาสนี้หัวหน้าหน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัด ผู้บริหารโรงเรียน ครู นักเรียน ในพื้นที่ให้การต้อนรับ