10_25570718_1ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๘ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ นายสมพร ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๐ พร้อมด้วยคณะ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการบริหาร ส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงาน สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ - ๑๓ และการประชุมจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาแบบบูรณาการ ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๑) ของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑-๑๓ ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๑ (จังหวัดสงขลา)