ศูนย์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดการประชุมปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการและ
การติดตามประเมินผลภารกิจด้านข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 22 - 25 กรกฎาคม 2557  ณ ห้องสิริวารี โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซต์ นนทบุรี
โดยนางอรชาต สืบสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีและการสื่อสาร เป็นประธานการประชุม และมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ พันเอกธิติชัย  ปรีชา  ผู้อำนวยการกองแผนและกิจการมวลชน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภาย
ในราชอาณาจักร ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายแผนคณะปฏิบัติการข่าวสารและการประชาสัมพันธ์  คสช.บรรยายให้ความรู้และให้นโยบายการพัฒนาเว็บไซต์และข่าวสารในด้านต่างๆ

fon23july57-01ศูนย์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดการประชุมปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการและการติดตามประเมินผลภารกิจด้านข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 22 - 25 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องสิริวารี โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซต์ นนทบุรี โดยนางอรชาต สืบสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีและการสื่อสาร เป็นประธานการประชุมและมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ พันเอกธิติชัย  ปรีชา ผู้อำนวยการกองแผนและกิจการมวลชน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายแผนคณะปฏิบัติการข่าวสารและการประชาสัมพันธ์  คสช.บรรยายให้ความรู้และให้นโยบายการพัพัฒนาเว็บไซต์และข่าวสารในด้านต่างๆ