10_25570729_1วันที่ 23 กรกฎาคม 2557 นายสมพร ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 4 กลุ่มที่ 2 (รุ่นที่ 1 ของ ศธภ.10) ซึ่งดำเนินการจัดพัฒนาระหว่างวันที่ 23-27 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โดยมีนายเจน แผลงเดชา ผอ.กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา กล่าวรายงาน ซึ่งผู้เข้ารับการพัฒนาในรุ่นนี้ มีจำนวนทั้งสิ้น 48 คน ประกอบด้วย ข้าราชการครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 และเขต 14