10_25570729_4วันที่ 25 กรกฎาคม 2557 นางวิภารัตน์ รัตนเลิศนาวี ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ผู้เข้ารับการพัฒนาตามโครงการ "พัฒนาข้าราชการครูเพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 4 ซึ่งดำเนินการโดยสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 (ภูเก็ต)