10_25570729_5ระหว่างวันที่ 22-25 กรกฏาคม 2557 นายสมพร ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 มอบหมายให้คณะทำงานโครงการศึกษาความสำเร็จของการพัฒนาการศึกษาเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ประกอบด้วยนายโกเมศ กลั่นสมจิตต์ ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล นางตวงเพชร์ คงแก้ว นักวิชาการศึกษาชำนาญการ นายศุภกิตติ์ ยอดพิจิตร นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ นางสาวกมลรัตน์ นครจิตต์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ นางจิรนุช แสนดี นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ลงพื้นที่สัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน นักเรียน และผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการดำเนินโครงการศึกษาความสำเร็จของการพัฒนาการศึกษาเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ของสถานศึกษา เพื่อรับผลการดำเนินงาน ตลอดทั้งปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ โอกาสนี้คณะทำงานขอขอบคุณผู้บริหาร ครู นักเรียน กรรมการสถานศึกษา ผู้นำท้องถิ่น โรงเรียนบ้านทุ่งคา"บุณยขจรประชาอาสา" อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต,โรงเรียนบ้านบางเทา อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต,โรงเรียนบ้านบางเจริญ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่, โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่,โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 39 อำเภอเมือง จังหวัดตรัง และโรงเรียนวัดทุ่งใหญ่ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง ที่ให้การต้อนรับและอนุคราะห์ข้อมูลในการสัมภาษณ์ฯที่เป็นประโยชน์ ครังนี้อย่างดียิ่ง