10_25570730วันที่ 30 กรกฎาคม 2557 เวลา 07.30 น. นายโกเมศ กลั่นสมจิตต์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ร่วมพิธีอัญเชิญพระแสงราชศัตราวุธ แห่รอบเมืองภูเก็ต ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของงานเฉลิมพระเกียรติ "ภูเก็ต ใต้ร่มพระบารมี จักรีวงศ์" มีนายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธี และหัวหน้าส่วนราชการทุกสังกัด ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมงานเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ รวมถึงการเสริมสร้างความเข้าใจร่วมกันของประชาชนในชาติให้เกิดสมัครสมานสามัคคีเป็นอันหนึ่งเดียวกัน และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต