10_25570803วันที่ 2 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 น.นายสมพร ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 และ ผศ.ดร.สนธยา อนรรฆศิริ คณะบดีคณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ในฐานะผู้อำนวยการสถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ฝ่ายไทย ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมครูภาษาจีน (Local Teacher Chinese) ด้วยสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ประสานความร่วมมือกับสถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการพัฒนาบุคลากรที่สอนภาษาจีนในสถานศึกษาพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 7 (จังหวัดกระบี่ ตรัง พังงา ระนอง และภูเก็ต) ในระหว่างวันที่ 2-3 สิงหาคม 2557 มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 80 คน ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ทั้งนี้ผู้ที่ผ่านการอบรมจะได้รับการคัดเลือกไปเข้าร่วม 2014 Chinese Language & Culture Summer Camp of Shanghai University เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์