นายสมพร ฉั่วสกุล (ผอ.ศธภ. ๑๐) ผู้บังคับการค่ายย่อยที่ ๑ พร้อมด้วย นายเจน แผลงเดชา (ผอ.กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา) รองผู้บังคับการค่ายย่อย, นายสนิท ณ ระนอง (รองผอ.สพป.ระนอง) ผู้ประสานงานค่ายย่อย สพป.ระนอง, นายสุรพงษ์ เพชรเครือ ผู้ประสานงานค่ายย่อย (สพม.๑๓), นางสาวนูร์อัลวานี มอลอ ผู้ประสานงานค่ายย่อย (สพม.๑๔) และผู้ประสานงานค่ายย่อย ศธภ.๑๐ ประกอบด้วย นายปัญญา วันแรก, นางสาวนฤมล นำจันทร์ และคณะ ได้เข้างานชุมนุมยุวกาชาดและเยาวสตรีภาคใต้ ประจำปี ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ผู้เข้าร่วมงานชุมนุมมีจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๔,๐๐๐ คน แยกเป็นสมาชิกยุวกาชาด ๒,๒๐๐ คน สมาชิกเยาวสตรี ๑,๐๐๐ คน และคณะกรรมการ ๘๐๐ คน โดยในส่วนของค่ายย่อยที่ ๑ (จังหวัดกระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต และระนอง) มีสมาชิกยุวกาชาดและผู้บังคับบัญชา จากสถานศึกษาในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันเข้าร่วมงาน จำนวน ๓๒๕ คน และสมาชิกเยาวสตรีจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน ๒๔๑ คน
10_25570824นายสมพร ฉั่วสกุล (ผอ.ศธภ. ๑๐) ผู้บังคับการค่ายย่อยที่ ๑ พร้อมด้วย นายเจน แผลงเดชา (ผอ.กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา) รองผู้บังคับการค่ายย่อย, นายสนิท ณ ระนอง (รองผอ.สพป.ระนอง) ผู้ประสานงานค่ายย่อย สพป.ระนอง, นายสุรพงษ์ เพชรเครือ ผู้ประสานงานค่ายย่อย (สพม.๑๓), นางสาวนูร์อัลวานี มอลอ ผู้ประสานงานค่ายย่อย (สพม.๑๔) และผู้ประสานงานค่ายย่อย ศธภ.๑๐ ประกอบด้วย นายปัญญา วันแรก, นางสาวนฤมล นำจันทร์ และคณะ ได้เข้างานชุมนุมยุวกาชาดและเยาวสตรีภาคใต้ ประจำปี ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  ผู้เข้าร่วมงานชุมนุมมีจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๔,๐๐๐ คน แยกเป็นสมาชิกยุวกาชาด ๒,๒๐๐ คน สมาชิกเยาวสตรี ๑,๐๐๐ คน และคณะกรรมการ ๘๐๐ คน โดยในส่วนของค่ายย่อยที่ ๑ (จังหวัดกระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต และระนอง) มีสมาชิกยุวกาชาดและผู้บังคับบัญชา จากสถานศึกษาในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันเข้าร่วมงาน จำนวน ๓๒๕ คน และสมาชิกเยาวสตรีจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน ๒๔๑ คน