10_25570825วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ นายสมพร ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาการภาค ๑๐ ได้รับมอบหมายเป็นผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ ในการรับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร เสด็จไปทรงเปิดศูนย์ ๓ วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัว ราไวย์ จังหวัดภูเก็ต ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ณ หมู่ที่ ๒ ตำบลราไวย์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต