10_25570830_1วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ นายสมพร ฉั่วสกุล ผอ.ศธภ.๑๐ เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานและคณะวิทยากร โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตรเทคนิคการจัดการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า  นี้ ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๐