10_25570830_3วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ นายสมพร ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๐ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตรเทคนิคการจัดการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ประจำปี ๒๕๕๗ ซึ่งกำหนดจัดในระหว่างวันที่ ๒๙ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๐ จังหวัดภูเก็ต สำหรับการดำเนินงานโครงการในครั้งนี้มีผู้เข้ารับการพัฒนาเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๐ มีจำนวนทั้งสิ้น ๔๐ คน