10_25570906_1วันที่ 5 กันยายน 2557 นางวิภา จิรจินดากุล ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และแผน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม การคัดเลือก “นวัตกรรมการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเซียน” ประจำปี 2557 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สำนักงานศึกษาธิการภาค 10