10_25571015วันที่ 15 ตุลาคม 2557 นายสมพร ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น ให้กับคณะครูโรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ตที่ยังไม่ได้รับการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ จำนวน 50 คน เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนากิจการลูกเสือของโรงเรียนต่อไป สำหรับการฝึกอบรมในครั้งนี้ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 15 - 18 ตุลาคม 2557 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต และมีนายเจน แผลงเดชา ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดในครั้งนี้ด้วย