10_25571124วันที่ 20 พ.ย. 2557 สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ได้จัดการอบรม เรื่อง การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ตามโครงการพัฒนาบุคลากร โดยมี นางนันทา อนะมาน ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง เป็นวิทยากรให้ความรู้ แก่บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สำนักงานศึกษาธิการภาค 10