10_25571125_1วันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2557 นายสมพร ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการศึกษาธิการภาค 10 พร้อมด้วยนางญาดา วงศ์ดาว นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในพื้นที่ ณ โรงแรมมิรามาร์ กรุงเทพมหานคร