10_2557121วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ นายสมพร ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๐ ในฐานะผู้บังคับการค่ายย่อยภาคใต้ในงานชุมนุมยุวกาชาด ๔ ภูมิภาค ประจำปี ๒๕๕๗ ได้ทำพิธีเปิดค่ายย่อยอย่างเป็นทางการ โดยมี ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด สมาชิกยุวกาชาดและเยาวสตรีภาคใต้ และครูผู้ควบคุมจากพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๐, ๑๑, ๑๒ เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงกัน