10_25571219วันที่ 15 ธันวาคม 2557 นายสมพร ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 เป็นประธานการประชุมเตรียมงานอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนัก งานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 7 จังหวัดกระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต และระนอง หลักสูตรเทคนิคการจัดการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ประจำปีงบประมาณ 2558 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที 19-21 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 จังหวัดภูเก็ต