ประเด็นยุทธศาสตร์สำนักงานศึกษาธิการภาค 7

1. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ

2. พัฒนาระบบสนับสนุนการตรวจราชการ การกำกับ ติดตามและประเมินผลตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ

3. ส่งเสริมและจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาโดยผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิตัล

4. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 09 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 11:04 น.)