10_25580216วันที่ 9 -10 กุมภาพันธ์ 2558 นางทิพย์สุดา สุเมธเสนีย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายโกเมศ กลั่นสมจิตต์ ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 และคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ณ สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกระบี่ และเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่และตรวจเยี่ยมศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกระบี่