10_25580112วันที่ 12 มกราคม 2558 สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ได้จัดการอบรม เรื่อง การจัดการกระบวนการ ตามโครงการพัฒนาบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ประจำปีงบประมาณ 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรในสังกัด มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการกระบวนการของหน่วยงานตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) โดยมี นายต่อศักดิ์ สวัสดิ์เสริมศรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ กพร.สป.ศธ เป็นวิทยากรให้ความรู้ แก่บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สำนักงานศึกษาธิการภาค 10