10_25580217วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558 นางทิพย์สุดา สุเมธเสนีย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายสมพร ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ณ โรงเรียนอุตรกิจ จังหวัดกระบี่ โรงเรียนวัดควนวิเศษ โรงเรียนวัดห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 จังหวัดตรัง