reo10_25580327_sวันที่ 27 มีนาคม 2558 นางทิพย์สุดา สุเมธเสนีย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  และ นายสมพร ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ส่งเสริม สนับสนุน ขับเคลื่อนและพัฒนาระบบการจัดการสุขภาวะ จังหวัดกระบี่ ณ ศาลากลางจังหวัดกระบี่