reo10_25580329_sเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2558 นายสมพร ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการศึกษาธิการภาค 10 ร่วมพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ตามโครงการบรรพชาและฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพสามเณรภาคฤดูร้อนฯ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 5 รอบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 ณ วัพเทพวนาราม (วัดม่าหนิก) อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 24 มีนาคม ถึง 8 พฤษภาคม 2558

ดูรูปเพิ่มเติมที่นี่