reo10_25580511เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 นายสมพร ฉั่วสกุล เป็นประธานประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างรายงานทิศทางการพัฒนาการศึกษา ระดับภาคการศึกษา ในช่วง พ.ศ. 2560-2569 ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิภาคประชาชน ผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษา/สถานศึกษา ผู้บริหารจากภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน รวมทั้งบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 10