reo10_25580609วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ นางทิพย์สุดา สุเมธเสนีย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมการตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ งวดที่ ๒ (เมษายน -กันยายน ๒๕๕๘) ในการนี้ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการ หน่วยงาน/สถานศึกษา ภายใต้สังกัด สพป. และ กศน. จังหวัดระนอง โดยมีนายสมพร ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ร่วมสนับสนุนการตรวจ ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2015 เวลา 14:33 น.)