reo10_25580619เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558 เวลา 10.00 น. นายสมพร ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 เป็นประธานในการประชุมเครือข่ายการตรวจ ติดตาม เฝ้าระวัง และส่งเสริมความประฟฤตินักเรียน นักศึกษา ศูนย์เสมารักษ์ประจำสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ในการประชุมครั้งนี้มีผ฿้เข้าร่วมประชุม 30 คน