reo10_25580623เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2558 นางทิพย์สุดา สุเมธเสนีย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รับฟังผลสรุปผลการดำเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 งวดที่ 2 (เมษายน -กันยายน 2558) ของหน่วยรับตรวจในจังหวัดพังงา ในการนี้ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการ หน่วยงาน/สถานศึกษา ภายใต้สังกัด สพป. และ กศน. จังหวัดพังงา ระหว่างวันที่ 23-24 มิถุนายน 2558 ด้วย โดยมีนายสมพร ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ร่วมสนับสนุนการตรวจ ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2015 เวลา 15:11 น.)