reo10_25580629เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2558 สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 รับการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการฯระดับสำนัก จากคณะกรรมการตรวจประเมิน กพร.สป. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สำนักงานศึกษาธิการภาค 10