reo10_25580630เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 เวลา 09.00 น.นายสมพร ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 พร้อม ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และการทำกิจกุศลร่วมกันตามโครงการส่งเสริม พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาข้าราชการ สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ประจำปีงบประมาณ 2558 โดยการมอบสิ่งของเครื่องอุปโภค-บริโภค แก่คนชรา 76 คน ณ สถานสงเคราะห์คนชรา บ้านภูเก็ต อำเภอถลาง จ.ภูเก็ต ดูรูปเพิ่มเติมที่นี่