reo10_25580701วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2558 เมื่อเวลา 09.30 น. สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ได้จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน "การทดสอบทักษะภาษาอาเซียนเพื่อการสื่อสาร" เพื่อหารือการจัดโครงการทดสอบทักษะภาษาอาเซียนเพื่อการสื่อสาร ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการฯ โดยมี นายสมพร ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 เป็นประธาน ณ ห้องเฟื่องฟ้า สำนักงานศึกษาธิการภาค 10