reo10_25580703เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.00 น. นายสมพร ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ได้รับเกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานกีฬาสี โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร พุทธรักษาเกมส์ ครั้งที่ 23 ณ สนามสุระกุล จ.ภูเก็ต