reo10_25580706เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2558 สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ได้จัดการทดสอบทักษะภาษาอาเซียน โดยมีนักเรียนเข้าร่วมทดสอบจากจังหวัดภาคใต้กลุ่มอันดามัน 5 จังหวัด 120 คน