reo10_25580713เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการสนทนากลุ่ม(Focus Group) ณ ห้องประชุมรวมใจ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๐ จ.ภูเก็ต

การประชุมเชิงปฏิบัติการสนทนากลุ่มครั้งนี้ เป็นการประชุมภายใต้โครงการศึกษาปัจจัยความสำเร็จในการบริหารจัดการของสป.ศธ.สู่ความเป็นเลิศ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยความสำเร็จในการบริหารตัดการ ศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ และจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการบริหารจัดการสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการสู่ความเป็นเลิศ และเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกครอบคลุมใน 4 ภูมิภาค

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 13 กรกฏาคม 2015 เวลา 11:45 น.)