reo10_25580727_1วันจันทร์ที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมพร ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๐ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด "โครงการพัฒนาคุณภาพครูด้านทักษะ Debate" ให้แก'ครูของโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็น ภาษาอังกฤษ (EP/MEP) ภาคใต้ ในระดับชั้นมัธยมศึกษา ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๒๗-๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติเจ้าของโครงการให้การต้อนรับ และมีผู้ทรงคุณวุฒิ นายเรวัต อารีรอบ อดีต ส.ส. จ.ภูเก็ต และรองผู้อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย และรองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต เข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ด้ว

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 04 สิงหาคม 2015 เวลา 14:27 น.)