reo10_25580804วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๐ ได้จัดประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โนโอกาสฉลองพระชมมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๐ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมี นายสมพร ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๐ เป็นประธาน