reo10_25580825สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๐ เข้าร่วมงานสัมมนาทิศทางและแนวทางการปฏิรูปทางการศึกษาภาค ๑-๑๓ ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๖ สิงหาค ณ โรงแรมเดอะพาร์ค อ.เมือง จ.พิษณุโลก โดยมีนายวัชรินทร์ จำปี รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิด