reo10_25580828_1วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการส่วนกลางใน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมราชวัลลภ ชั้น ๒ อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ ในการนี้ นายสมพร ฉั่วสกุล ผู้อำนวยสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๐ เข้าร่วมในการประชุมดังกล่าวด้วย

(ที่มาภาพ : facebook ศธภ.๑๓)

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2015 เวลา 16:03 น.)