reo10_25580828_2วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๓๐ น. สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๐ ได้จัดประชุมเข้าร่วมในการประชุมคณะกรรมการโครงการปรับปรุงศูนย์ส่งเสริมอาเซียนศึกษา ภาค ๑๐ ณ ห้องประชุมรวมใจ เพื่อรายงานความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค และหารือในการดำเนินงานดังกล่าว ทั้งนี้ได้เตรียมการรับการติดตาม ประเมินผลจากหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยมี นางวิภา จิรจินดากุล หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผน เป็นประธาน